Syfte

SÄLLSKAPET SANNINGSSÖKARNA…
… har sedan 1904 verkat för spiritualismen i Sverige.
… vill sprida kunskap om spiritualism – kontakt med andarna och spiritualismens filosofi – en logisk, bärande och harmonisk livsåskådning som ger förståelse för livets mening.
… vill sprida kunskap om livets omedelbara fortsättning efter den lekamliga döden, sprida kunskap om spiritualismens innebörd samt verka för en fördjupad andlig livssyn, utan dogmatisk bundenhet i trosfrågor.
… anordnar och verkar för seanser, föredrag, utvecklingskurser och meditationscirklar.
Kurser och cirklar är, om annat inte anges, lämpliga för envar som önskar och söker andlig utveckling.